ברוכים הבאים למועדון של  א.י.ס תמר שיווק וניהול בע\”מ ח.פ 516092020 (להלן  דיסקרט&הילה)

 1. דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. \”שובר מתנה\” – שובר הנטען דיסקרט&הילה

במלוא הסכום ששולם עבורו במזומן או באשראי וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון בו ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישת. \”

 1. רכישה מזכה בצבירת נקודות=לעניין זה היא רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי למעט: .1 תשלום בגין דמי חבר למועדון; 2.מימוש הטבת ההצטרפות; 3. טעינה של כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים 4 . תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים; 5.רכישת פריטי עודפים .
 2. .יובהר, כי לא כל רכישה תהא \”רכישה מזכה\” וכי המוצרים שרכישתם תחשב \”רכישה מזכה\” ייקבעו באופן שוטף ע\”י דיסקרט&הילה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו.
 4. .הצטרפות וחברות במועדון

חבר במועדון : כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של (29 ₪ כולל מע\”מ), מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון.

 1. מובהר כי, כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של דיסקרט&הילה כחבר מועדון קיים.
 2. .מימוש הטבת מועדון לקוחות וצבירת נקודות ומימושם בכל הרשת למעט חנויות עודפים
 3. דמי חבר -.החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום סכום חד פעמי בסך של 29₪ (כולל מע\”מ
 4. חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון, זכאי לעשות זאת באמצעות הודעה מפורשת בכתב אל דיסקרט&הילה. בכפוף לדין ככלל ולתקנות הגנת הצרכן בפרט, חברותו במועדון תבוטל בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול. ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של ₪29 ששילם בגין דמי החבר, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון (במידה ונמסר לו), לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו (ובכלל זה הטבת ההצטרפות.(ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבות ההצטרפות.
 5. דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

12.תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה

13.התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.

14.מבצעי מותגי המועדון אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון

16.דרכי ההצטרפות למועדון

 1. דיסקרט&הילה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

17.ניתן להצטרף  למועדון בכל אחת מחנויות

 1. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה , מספר תעודת זהות מס\’ טלפון נייד, מס\’ טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור, לרבות דיוור פרסומי, על ידי דיסקרט&הילה. למען הסר ספק, כל המצטרף למועדון נותן את הסכמתו המפורשות למסירת פרטיו הנ\”ל לחברה, ומסכים הסכמה מפורשת מצדו לקבל עדכונים ו/או חומריים פרסומיים  מדיסקרט&הילה באמצעות דוא\”ל (מייל) ו/או SMS ו/או באמצעי מדיה שונים מצד דיסקרט&הילה, ולהיכלל במאגר חברי המועדון שלה.

פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה על פי החלטת דיסקרט&הילה מעת לעת. המצטרף למועדון מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את פרטיו, וכי מסירת המידע אודותיו נעשית מרצונו החופשי.

19.השימוש בכרטיס המועדון *כרטיס המועדון או מספרו הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, הכרטיס או מספרו אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.*.הכרטיס מקנה הטבות בחנויות בישראל בלבד, למעט: פריטי עודפים, פריטיי בסיס, ואקססוריז .

 1. חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות , BACK CASH כפי שמוגדרות להלן שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו* השימוש בכרטיס וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות, בהצגת כרטיס חבר במעמד הקניה, בצרוף תעודה מזהה של החבר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה* במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי*.כרטיס החבר אינו \”כרטיס חיוב\” כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ\”ו- 1986. 11.4.האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד   ולא תשמע כל טענה כלפי דיסקרט&הילה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס

*מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: \”הליקוי\”) על החבר לפנות לשירות הלקוחות של דיסקרט&הילה על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור דיסקרט&הילה אודות קליטת הודעתו תהא דיסקרט&הילה אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן),

הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש*במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט דיסקרט&הילה להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה שהנפיקה דיסקרט&הילה (כל כרטיס שלישי ואילך) תחויב בסך של ₪10

21.הטבות לחברי המועדון;

21.1 הטבת יום הולדת*

הנחה חד פעמית במותגי המועדון בגובה 10% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון דיסקרט&הילה בחודש בו חל יום הולדתו  (ניתן לממש את הטבת יום ההולדת *.מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון ,( הצגת כרטיס חבר מועדון תקף ו/או תעודה מזהה (תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון .

*הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון. *.לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפות. *.עם מימוש הטבת יום ההולדת *הוראות כלליות ביחס להטבת יום הולדת והטבת הצטרפות *תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע\”א-

. *מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) יחשב כ\”רכישה מזכה\” כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים ב דיסקרט&הילה המועדון (כפי שיוגדרו עפ\”י שיקול דעתה הבלעדי של דיסקרט&הילה) תהיה דיסקרט&הילה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות ו/או הטבת יום הולדת. בכל מקרה, לא יתאפשר מימוש הטבת הצטרפות או יום הולדת במקביל למבצעי מועדון

* דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. 6.3.5

*יודגש כי, הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון

21.2  צבירה ומימוש של \”נקודות\” BACK CASH *.צבירה ומימוש של נקודות BACK CASH מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה במותגי המועדון נקודות זכות בשווי של 7% מסכום הרכישה המזכה בפועל .(\”CASH BACK\”:

להלן, צבירה ומימוש של נקודות BACK CASH תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות.

*כחבר ניתן לצבור ולממש נקודות BACK CASH בכל אחת מחנויות הרשת  למעט פריטי עודפים , בסיס ,אקססוריז .

*נקודות BACK CASH הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של ₪1 כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות BACK CASH תתבצע בחשבון אחד של הלקוח*.חברי המועדון יורשו לצבור נקודות BACK CASH ו/או לממש נקודות BACK CASH ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין.. *. דיסקרט&הילה רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות הBACK CASH הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין. *.לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות -BACK CASH באופן מלא ו/או חלקי. דיסקרט&הילה תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות-BACK CASH ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש. *.חלק ממוצרי דיסקרט&הילה יועמדו למכירה תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן: א. תשלום במזומן או באשראי; ב. תשלום באמצעות נקודות BACK CASH; ג. תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי וחלק בנקודותCASH.

*החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת על ידי דיסקרט&הילה. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות BACK CASH ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי דיסקרט&הילה ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת על ידי דיסקרט&הילה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דיסקרט&הילה. *.במידה והחבר ניצל יותר נקודות BACK CASH מהמגיע לו לרבות תקלה או שיבוש במחשבי דיסקרט&הילה, רשאית דיסקרט&הילה לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של ₪1 עבור כל BACK CASH) נקודת זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות. *.לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים – המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות BACK CASH יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון

. *.מימוש נקודות BACK CASH מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 50 נקודות BACK CASH) נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות BACK CASH תפחת יתרת נקודות CASH BACK של החבר מתחת ל-50 נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות ה-BACK CASH שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 50 נקודות BACK CASH. *.לא ניתן לממש נקודות BACK CASH באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת. *.השימוש בנקודות BACK CASH יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת נקודות ה- BACK CASH ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת.

*במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות BACK CASH לא תתבצע צבירה של נקודות BACK CASH *במסגרת טעינה של שובר מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ\”ב. *.מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת שוברי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים. למען הסר ספק, מובהר כי, טעינת שובר מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בשובר

*לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות BACK CASH בדיעבד.*.ביטול עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של מותגי המועדון כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש\”ע-2010.

*במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.

*ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות BACK CASH ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות כל דין ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע\”א-2010. 24.4.5.במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו.

*.החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות BACK CASH שצבר, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של דיסקרט&הילה בטלפון מס\’:*6728.    לאחר זיהוי פרטי הלקוח ע\”י תעודת זהות ומספר טלפון וזאת על מנת לשמור על מידע אישי של פרטי ונתוני  הלקוח . מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי דיסקרט&הילה.

הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות BACK CASH שצבר כל חבר. רישומי המועדון באשר למספר נקודות CASH BACK שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי דיסקרט&הילה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות BACK CASH שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של דיסקרט&הילה ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 20 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

*במקרה של צבירת נקודות BACK CASH במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה דיסקרט&הילה רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות BACK CASH האמורות, ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות ועילה אחרת העומדת לזכות דיסקרט&הילה ע\”פ דין.

*מימוש נקודות BACK CASH יתאפשר במשך חצי שנה בלבד (6 חודשים)מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת בחנויות מותגי המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בחצי שנה נוספת. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת נקודות BACK CASH שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ו דיסקרט&הילה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה

22.חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דיסקרט&הילה.

23.לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.

24.דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS ,דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין

25.מאגרי מידע ודיוור *בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של דיסקרט&הילה. *יובהר כי, האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ובאופן ברור וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי דיסקרט&הילה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח.*בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר במותגי המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ\”ל, יישארו בידיה של דיסקרט&הילה ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי דיסקרט&הילה ו/או מי מטעמה וכן ישמש את דיסקרט&הילה ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.* למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ\”א-1981 והתקנות מכוחו חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, לרבות דיוור פרסומי, תהווה הסכמה לאפשר ל דיסקרט&הילה וכן לכל מותג, תאגיד או רשת, לרבות חברת אם/בת, שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.*יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של דיסקרט&הילה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ\”א-1981 והתקנות מכוחם.*.כל חבר רשאי לדרוש מ דיסקרט&הילה, בכתב לשירות הלקוחות של דיסקרט&הילה, כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ו/או יתוקן ממאגר המידע של דיסקרט&הילה בכפוף לכל דין. *.החבר רשאי לדרוש מ דיסקרט&הילה, להסיר אותו מרשימות הדיוור של המועדון בכל אחת מהדרכים הבאות (וכי ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע בתוך 48 שעות ממועד קבלת בקשת ההסרה)

*פניה אל מוקד שירות הלקוחות, בטל\’ *6728,וכן בכתב לכתובת, ר\”ח הבזלת 14 צור יגאל *. דרך האתר האינטרנט של מועדון הלקוחות .\”פרטים עדכון \”באמצעות,תגובה – https://www.discreet&hila.co.il

*הודעת SMS חוזרת או התקשרות למענה ממוחשב המצוין בהודעת SMS. -*.שליחת מייל office@discreet&hila.co.il

 1. דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת דיסקרט&הילה תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין. 27.הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים *.החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע\”י המועדון מפעם לפעם.*.תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות- הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד* דיסקרט&הילה רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ\”ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.*. דיסקרט&הילה תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי*.להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו

*המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.*.אין כפל מבצעים והנחות*.התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד. *.קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה. *.מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד*.לא חל על פריטי עודפים פריטי בסיס ואקססוריז*.לא חל על שוברי  מתנה. 8.5.7

 1. ביטול חברות במועדון

* דיסקרט&הילה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק*.בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי דיסקרט&הילה באופן מידי.  אין בכך כדי לפגוע בכל זכות ועילה אחרת של דיסקרט&הילה.

 1. מידע ופרטים 1.9

*.לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן לפנות לשרות לקוחות דיסקרט&הילה בטלפון: *6278 או בכתובת: רחוב הבזלת 14 צור יגאל   או במייל : office@discreet@hila.co.il

30.שונות

.עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת. *.ידוע לחבר כי דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי דיסקרט&הילה מעת לעת. *. דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי דיסקרט&הילה. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי דיסקרט&הילה,(29)

דיסקרט&הילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה. *.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. *.במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי הטבות לעובדים. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה

*. דיסקרט&הילה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ\”ב בכל עת

.דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דיסקרט&הילה.

*.חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.*ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה. *במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל דיסקרט&הילה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד דיסקרט&הילה בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן. *.תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז

*  אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ\”ב המופיעים באתר דיסקרט&הילה ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים (להלן: \”התכנים\”), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ\”ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש דיסקרט&הילה 31. נספח התקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

32.מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

דיסקרט&הילה בע\”מ

 

השאירי תגובה